Sat, 03 Aug

Called on by Mr. Ayush Kumar Jain

Mr. Ayush Kumar Jain, Company Secretary, Inmacs Group, Gurgaon and Vice President, Ummeed Helpline Foundation, Jaipur called on Shriji at Shambhu Niwas Palace, Udaipur.

Mr. Ayush Kumar Jain in interacting with Shriji

Tue, 06 Aug

Called on by Mr. Hemendra Chittora and Mr. Harish Narsawat

Mr. Hemendra Chittora and Mr. Harish Narsawat from Udaipur called on Shriji at Shambhu Niwas Palace, Udaipur.

Mr. Hemendra Chittora and Mr. Harish Narsawat with Shriji

Hosted Mr. Sumati Parikh and family

Shriji hosted Mr. Sumati Parikh, Proprietor, Fortune Corporation, TMT Steel, Mumbai; Mrs. Reshma Parikh, Mr. Rupesh Shah, Mrs. Chaitali Shah, Master Nitish Shah, Master Kush Shah, Mr. Parag Mehta, Mrs. Vaishali Mehta, Mr. Hrishi Mehta, Miss. Roma Mehta, Mr. Aditya Choksi, Mrs. Sheetal Choksi and Master Arjun Choksi at Shambhu Niwas Palace, Udaipur.


Mr. Sumati Parikh, his family and friends with Shriji, Smt. Vijayraj Kumari Mewar and Ms. Lokaviaa Mewar Rathore.

Wed, 07 Aug

Called on by Mr. Farooq Qureshi and Mr. Aman Qureshi

Mr. Farooq Qureshi, Rajasthan Tours Pvt. Ltd., Udaipur accompanied by Mr. Aman Qureshi from UAE called on Shriji at Shambhu Niwas Palace, Udaipur.

First Prev 08 Next Last